Disclaimer

“Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de Voorwaarden NLdigital zoals gedeponeerd bij Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht, van toepassing.”